עוסק פטור

מהו עוסק פטור? כל המידע על הזכויות והחובות של עוסק פטור.

מהו עוסק פטור?

למען הסר ספק: "עוסק פטור" הנו עוסק (עצמאי) הפטור מגביית מס-ערך מוסף על פי קריטריונים הקבועים בחוק.

תקרת ההכנסה לשנת 2022 במע"מ היא 102,292ש"ח   

בשנת 2021 תקרת ההכנסה הייתה סך של:   99,893 .₪ .

 

התנאים להירשם כעוסק פטור: 

  1. סוג העיסוק אינו ניכלל ברשימה שניקבעה בחוק.

הערה: לפי חוזר מע"מ נותני השירותים שאין להם הכנסות ממשכורת או שאין עיקר הכנסתם ממשכורת יכולים להירשם כעוסק פטור.

לפתיחת תיק במשרדי מע"מ דרושים המסמכים הבאים:

  1. צילום ת.ז.+ תעודת זיהוי מקורית.
  2. טופס בקשה לפתיחת תיק במע"מ טופס 821
  3. תעודות המעידות על סיום לימודים ו/או תעודת מקצוע
  4. במידה ועסקך (לא מהבית) אלא בשכירות יש להביא גם חוזה שכירות של העסק.
  5. פרטי הבנק או שיק מבוטל.

על עוסק פטור חלות החובות הבאות:

  • דיווח למע"מ – אחת לשנה ולא יאוחר מיום ה-31 בינואר בכל שנה, אודות היקף הכנסותיו.

  • דיווח למס הכנסה – אחת לשנה.

  • דוח הצהרת הון – יוגש אחת לחמש שנים, על פי פקודת מס הכנסה.

"מעבר מעוסק פטור ל – עוסק מורשה"  ניתן להעביר את פעילות העוסק פטור לעוסק מורשה תוך כדי שנת הכספים במידה ומחזור עסקאותיו עולה על הסכום המותר.

חשוב מאוד לעקוב אחר סכום ההכנסות אחרת עלולים הרשויות להטיל קנסות כבדים ואף חיובי ריבית והצמדה.

לכל שאלה: חייגו 050-4694041,

שלכם,

בתיה….