עמותה

כללי:

הגדרה: עמותה היא סוג של תאגיד מספר אנשים שהתאגדו לצורך מטרה מסויימת.

רישום העמותה: עמותה חייבת להיות רשומה אצל רשם העמותות שבמשרד המשפטים.

רשם העמותות הינו גוף המפקח על עמותות מוסדרות באמצעות חוק העמותות.

מה הליך הרישום של עמותה?

חתימה בפני עו"ד על תצהיר המעיד על נכונות לייסד את העמותה ומציין מטרותיה.

כל שינוי מטרה מצריך אישור של בית משפט.

בנוסף יש למלא טופס רישום העמותה הניתן על ידי משרד המשפטים וכמובן לשלם אגרה.

משך הזמן בין מסירת המסמכים ועד לאישור הוא שלושה חודשים.

עמותה חייבת להיות מנוהלת על ידי תקנון המסדיר את פעולותיה.

אין חלוקת רווחים בעמותה והיא מיועדת לקדם מטרותיה על כן הרוחים אינם מתחלקים לא לעובדים ולא לחברים.

על כל עמותה לקבל מרשם העמותות אישור ניהול תקין-וזאת כדי לקבל  תמיכה מהמדינה(הקצאת מבנים וכיו"ב).

לעיתים גם חברות שהן לתועלת הציבור נידרשות להציג אישור ניהול תקין מרשם העמותות.

מה עוד חייבת עמותה?

הגשת דוח שנתי על מצבה הכספי אחת לשנה לרשם העמותות.

תשלום אגרה שנתית על מנת שתוכל להפעיל ולהמשיך פעילות העמותה בהמשך.

הנהלת חשבונות בעמותה:

עמותה אינה עוסק מורשה לכן אינה רשאית להפיק חשבוניות מס.

על כל תשלום שמקבלת מוציאה קבלה.