עוסק פטור

מהו עוסק פטור? כל המידע על הזכויות והחובות של עוסק פטור.

מהו עוסק פטור?

 "עוסק פטור" הנו עוסק (עצמאי) הפטור מגביית מס-ערך מוסף על פי קריטריונים הקבועים בחוק.

תקרת עוסק פטור לשנת 2024 הוא בסך של  120,000 ש"ח.

תקרת ההכנסה לשנת 2023 במע"מ היא 107,692 ש"ח …

תקרת ההכנסה לשנת 2022  הייתה סך של 102,292 ש"ח 

תקרת ההכנסה בשנת 2021  הייתה סך של:  99,893 .₪ .

 

התנאים להירשם כעוסק פטור: 

  1. סוג העיסוק אינו ניכלל ברשימה שניקבעה בחוק.

הערה:

       לפי חוזר מע"מ נותני השירותים שאין להם הכנסות ממשכורת או שאין עיקר

       הכנסתם ממשכורת יכולים להירשם כעוסק פטור.

לפתיחת תיק במשרדי מע"מ דרושים המסמכים הבאים:

  1. צילום ת.ז.+ תעודת זיהוי מקורית.
  2. טופס בקשה לפתיחת תיק במע"מ טופס 821
  3. תעודות המעידות על סיום לימודים ו/או תעודת מקצוע
  4. במידה ועסקך (לא מהבית) אלא בשכירות יש להביא גם חוזה שכירות של העסק.
  5. פרטי הבנק או שיק מבוטל.

על עוסק פטור חלות החובות הבאות:

  • דיווח למע"מ – אחת לשנה ולא יאוחר מיום ⇐ ה-31 בינואר בכל שנה, אודות היקף הכנסותיו.

  • דיווח למס הכנסה – אחת לשנה.

  • דוח הצהרת הון – יוגש אחת לחמש שנים, על פי פקודת מס הכנסה.

      "מעבר מעוסק פטור ל – עוסק מורשה

       ניתן להעביר את פעילות העוסק הפטור לעוסק מורשה תוך כדי שנת

      תוך כדי שנת הכספים במידה ומחזור עסקאותיו

       עולה על הסכום המותר שהוא בשנת 2023 סך של 107,692!

       חשוב מאוד לעקוב אחר סכום ההכנסות אחרת עלולים הרשויות להטיל

       קנסות כבדים ואף חיובי ריבית והצמדה.

     לכל שאלה: חייגו 050-4694041,

     שלכם,לאורך כל הדרך,

    בתיה….