מע"מ ביחס לחשבונות עיסקה

לקוח יקר לתשומת ליבך

העלאת שיעור המע"מ ל-  18%  החל מיום 2 ביוני 2013 

באופן כללי ניתן לציין כי שיעור המע"מ נגזר ממועד החיוב במע"מ. להלן יובאו בקיצור דגשים  לצורך הכנה לשינוי שיעור מע"מ.

 

עסקאות טובין – נכסים (למעט נדל"ן), לרבות נכסים בלתי מוחשיים

מועד החיוב הוא בעת מסירת הטובין. לכן טובין שנמסרו פיזית ו/או הועמדו לרשות הקונה עד ליום 1/6/2013 יחול עליהם מע"מ בשיעור 17%, אף אם החשבונית יצאה בפועל לאחר תאריך 2/6/2013.

אולם, מי ששילם את מלוא התמורה, טרם קבלת המוצר/נכס, החבות תיקבע בהתאם למועד המסירה, בהתעלם מעובדת התשלום מראש, שכן הדגש הוא לגבי מועד המסירה.

עסקאות שירות – נותני שירותים

ככלל רוב נותני השירותים עברו לדיווח במע"מ על בסיס מזומן, ולכן שיעור המע"מ יקבע עפ"י מועד קבלת התמורה בפועל דהיינו – עד ליום 1/6/2013 שיעור של 17% ולאחריו 18%.

 יבוא טובין (לרבות נכסים בלתי מוחשיים)

מועד החיוב בגין עסקאות יבוא הינו בעת שחרור הטובין מרשויות המכס. לפיכך על טובין שישוחררו מרשויות המכס לאחר 1/6/2013 יחול מע"מ בשיעור של 18%.

 

עסקאות מקרקעין ועבודות בנייה לרבות רכישת נדל"ן

בעסקאות נדל"ן חל החיוב במועד העמדת המקרקעין לרשות הקונה או רישומם לטובת הקונה, או מועד התשלום, כמוקדם מבין השלושה.

לפיכך כל מי שרכש נכס מקרקעין, בגין תשלומים ששולמו בפועל ע"י הקונה לפני המועד  2/6/2013 יחול מע"מ בשיעור של 17%, על יתר התשלומים שלאחר 1/6/2013 יחול מע"מ בשיעור 18%.