העסקת עובד זר

 

"עובד זר"  הינו עובד שאינו אזרח ישראל או תושב בה.

לא יעסיק מעביד עובד זר אלא אם קיבל אישור ממוסד רפואי במדינת חוץ  כי העובד ניבדק בדיקה רפואית בתוך שלושה חודשים קודם כניסתו לישראל.

המעביד  התקשר עם העובד הזר בחוזה עבודה בכתב בשפה שהעובד הזר מבין ומוסר לעובד העתק מהחוזה.

בחוזה יפורטו תנאי העסקה של העובד הכוללים שכ"ע,תיאור התפקיד,תנאים סוציאליים אורכו של יום עבודה,תנאי היעדרות,ימי מחלה, חופשה ופירטי הממונה על זכויות העובדים הזרים ,דרכי התקשרות עמו והזכות להגשת תלונות.

ביטוח רפואי של העובד הזר הם על חשבון המעביד  כל תקופת עבודתו אצלו.

מגורים הולמים לעובד על ידי מעסיקו על חשבונו של המעסיק למשך כל תקופת העסקתו.

יש לשלם על העסקת עובד זר היטל -אגרה  וזאת לא על כל המקרים.

להמשך פרטים ולהרחבה:

 

https://economy.gov.il/EMPLOYMENT/WORKRIGHTS/UNIQUEPOPULATIONS/FOREIGNWORKERS/Pages/default.aspx