דוח שנתי 2020

דגשים והארות:

שנת 2020 הייתה שנה מיוחדת-שנת הקורונה.

בדוחות השנתיים על ההכנסות שיוגשו בגין שנה זו יש לתת פירוט מדוייק לפי ההוראות החדשות של רשות המיסים לשנת 2020.

יש לשים לב במיוחד בדיווחי מענקי הקורונה ביטוח לאומי ועוד…

ע"פ הנחיות החדשות ועל השינויים בדוחות השנתיים ושומות היחידים ושל החברות לשנת 2020.

להלן נקודות אחדות:

מועד ההכרה בהכנסה ממענק קורונה -מענקים שידווחו בגין שנת המס 2020 אותם מענקים שאושרו עד ליום 31.12.2020 למרות ששולם לכם אחרי תאריך זה! זוהי הנחיה גורפת ואינה מסייגת עסקים המדווחים על בסיס מזומן!

ביטוח לאומי: מענקי השתתפות בהוצאות קבועות לעסק לרבות פגיעה ממושכת ומענק עידוד תעסוקה יחוייבו בתשלום דמי ביטוח לאומי!

לעומת זאת מענק לבעלי עסקים קטנים ומענקים לשכירים בעלי שליטה אינם חייבים דמי ביטוח לאומי.

מס הכנסה – מענק השתתפות בהוצאות קבועות והן בפגיעה ממושכת ומענק עידוד תעסוקה מענק לעצמאיים ומענק לבעלי עסק קטן ידווחו כהכנסה מעסק!

מס ערך מוסף- המענקים אינם נחשבים כהנסה ממחזור העסקים על כן לא ידווחו למעמ ואין צורך לדווח על המענקים כעסקאות בדוחות!

ישנם גם שינויים בטופס 6111 בחלק א' של הטופס נתוני רווח והפסד הכנסות ממכירות ומתן שירותים בשדה הכנסות אחרות נוסף שדה נוסף הכולל "מענקי קורונה" ובשדה זה הם ישודרו בלבד!

לכל שאלה יכולים לפנות לנייד:050-4694041

שלכם,

בתיה.